18602279627

86-022-5867722986-022-58677228

Banner
Home > contact us


Contact: Zhen Xia

Phone: 86-18602279627  86-022-58677228  86-022-58677229

Email account: jennyzhen@greslogistics.com

Address. 2-1601, Henghua Building, 501 Dagu South Road, Hexi District, Tianjin